(89) 500 00 69 pomoc@kjm.pl

SOOT – System Obsługi Obrotu Towarowego

SOOT to najważniejszy i podstawowy produkt KJM sp. z o.o. Historia SOOT sięga roku 1991 kiedy kilku zapaleńców postanowiło zrobić program do fakturowania. Program ten przez te 22 lata rozrósł się i stał się jednym z najbardziej profesjonalnych programów w swoim rodzaju na rynku.

Idea SOOTa opiera się na kilku zrealizowanych w praktyce założeniach:

 1. Program musi być prosty w użyciu:
  podstawowe funkcje wymagają kilku godzin nauki; menu i układ ekranu jest prosty i czytelny pomimo mnogości opcji.
 2. Program musi być szybki:
  praca na platformie FlagShip –  bez zbędnych „bajerów”, obsługa dużych baz - rekordziści to 1.000.000 transakcji magazynowych w 10-11 miesięcy.
 3. Program musi być niezawodny:
  wykorzystanie zalet platformy FlagShip; sprawdzone mechanizmy reanimacji baz danych po awariach sprzętowych; wbudowane algorytmy sprawdzania poprawności danych; ogromne doświadczenie projektantów i serwisu.
 4. Program musi być zgodny z przepisami:
  praktycznie natychmiastowa reakcja na zmiany przepisów.
 5. Program musi cechować się stabilnością księgową:
  stąd blokada wielu funkcji po wykonaniu raportu obrotu magazynu i raportu kasowego, bardzo czytelne raporty uwzględniające wartości potrzebne do zaksięgowania, możliwości zmian sald magazynu i kasy tylko za pomocą dokumentów. Wszytko to umożliwia czytelne analityczne rozliczenie inwentaryzacji oraz stan kasy.

Program SOOT jest eksploatowany w ponad 600 przedsiębiorstwach handlowych na ponad 2000 komputerach. Głównym rejonem działania jest Olsztyn i województwo Warmińsko - Mazurskie, niemniej działające instalacje znajdują się praktycznie w całej Polsce od Gdańska do Zabrza, Bytomia, Mielca oraz od Poznania przez Warszawę do Białej Podlaskiej i Białegostoku, czy Lublina.
System pracuje praktycznie nieprzerwanie. Sprawdzony został w firmach handlowych typu dystrybucyjnego jak:

 • ALBA (mięso, wędliny)
 • KABANOS (mięso, wędliny)
 • JASAM (materiały budowlane)
 • ANITECH (materiały budowlane)
 • STOREX (materiały budowlane)
 • LOSKO (materiały budowlane)
 • KLINK (płytki ceramiczne)
 • KWADRAT (płytki ceramiczne)
 • M3 (podłogi)
 • GOLIAT (hurtownia płyt meblowych)
 • WIN-CIN (alkohole)
 • inni

Kilkaset opcji konfiguracyjnych tworzy z SOOTa naprawdę uniwersalne narzędzie pracy w handlu.

SOOT oprócz swojej prostoty dysponuje też ogromną mocą wspomagania logistycznego handlu. Pilnuje na bieżąco stanów magazynowych, płatności, stanu kasy, wspomaga tworzenie zamówień do dostawców, analizuje obroty i marże. Ponadto dane z jednej lub wielu oddziałów mogą być analizowane razem i osobno w programie Hurtownia Danych.

SOOT ponadto wspaniale wspomaga działanie firm wieloodziałowych. Zapewnia m.in. przekazywanie dokumentów przesunięć międzyoddziałowych on-line, znacząco skracając operacje przyjęć towarów do systemu. Daje się też integrować z elektronicznymi systemami wymiany danych.

SOOT wzbogacony jest o wiele programów wspomagających. Dane z systemu SOOT mogą być automatycznie przenoszone do systemu FK autorstwa KJM Sp. z o.o.

SOOT w wersji produkcyjnej (PIEKARNIA, MASARNIA) jest przeznaczony do wspomagania firm produkcyjnych w prowadzeniu działalności handlowej i rozliczeniu produkcji.


SOOT moduł produkcyjny


W zakresie rozliczenia produkcji program zapewnia:

 • Analityczną ewidencję ilościowo – wartościową magazynu surowcowego.
 • Zdejmowanie do produkcji surowców /lub zamiennikjów do nich/ zgodnie z normatywami zużycia wg zasady „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”.
 • Kontrolę zgodności zużycia surowców z normatywami na zleceniu produkcyjnym.
 • Kalkulowanie materiałowego kosztu wytworzenia wyrobów przyjętych z produkcji.
 • Zestawienia porównawcze zużycia surowca faktyczego z normatywnym.

W zakresie konfrontacji księgowej program umożliwia:

 • Analityczną ewidencję stanów magazynowych na bazie opracowywanych dokumentów. /ewidencja wyrobów gotowych prowadzona jest w cenie materiałowego kosztu wytworzenia/;
 • Wydruk czytelnych raportów obrotów magazynowych z wykazaniem kosztu własnego sprzedaży sprzedanych wyrobów, zrealizowanej marży, wartości sprzedaży, podatku VAT.
 • Wydruk rejestrow podatkowych VAT dokumentów sprzedaży i dokumentów zakupu.
 • Wydruk zestawienia dokumentów nierozliczonych odbiorców i płatności własnych do dostawców.
 • Rozliczenie ilościowo-wartościowe inwentaryzacji magazynu surowców i magazynu wyrobów gotowych.
 • Możliwość automatycznego przeniesienia dokumentów przychodowych i rozchodowych do Księgi przychodów – rozchodów, oraz do programu obsługi pełnej księgi handlowej.

Pozostałe funkcjonalności:

 • Możliwość wprowadzenia normatywów zużycia surowców na dowolną jednostkę ciężaru wyrobów. Dotychczas normatywy wprowadzane były na jedną sztukę wyrobu, co wymagało konieczność dzielenia norm podręcznikowych przez ciężar i uniemożliwiało konfrontację wprowadzonych norm z książkowymi.
 • Możliwość zdefiniowania tras na poszczególne dni tygodnia.
 • Możliwość określenia zamówień stałych odbiorców na poszczególne dni tygodnia a w nich możliwość określenia indywidualnie dla każdego odbiorcy indywidualnych cen sprzedaży oraz ilości zamawianych w sposób cykliczny wyrobów.
 • Możliwość przydzielenia każdego zamówienia do trasy.
 • Możliwość określenia typu dokumentu powstającego z zamówienia /Faktura, WZ do faktury zbiorczej, Dowód wydania wewnętrznego.
 • Możliwość wprowadzenia automatycznie wyrobów z zapamiętanymi cenami i ilościami do tworzonego dokumentu sprzedaży /oczywiście istnieje możliwość poprawienia wprowadzonych tam ilości i cen i dopisania nowych pozycji.
 • Możliwość przydzielenia trasy na dowolny dzień do kierowcy.
 • Wydruk symbolu trasy, godziny realizacji i kierowcy na dokumencie.
 • Możliwość automatycznego utworzenia dokumentów sprzedaży do których odbiorcy nie zgłosili telefonicznie żadnych dodatkowych potrzeb.
 • Możliwość wydruku specyfikacji asortymentu dla wybranej trasy z podziałem na odbiorców.
 • Możliwość automatycznego utworzenia Faktur Zbiorczych za wybrany okres dla kontrahentów.
 • Możliwość przydzielenia trasy na dowolny dzień do kierowcy.
SOOT w wersji inwestycyjnej (budownictwo, usługi) jest przeznaczony do kompleksowego wspomagania firm w prowadzeniu działalności handlowej i rozliczeniu inwestycji.


W zakresie rozliczenia inwestycji program zapewnia:

 • analityczną ewidencję wydania i zwrotu materiałów do poszczególnych otwartych zleceń inwestycyjnych na podstawie dokumentów wydania i zwrotu;
 • możliwość wystawienia kilku dokumentów sprzedaży do otwartego zlecenia inwestycyjnego, możliwość wystawienia kilku dokumentów sprzedaży do każdego zlecenia inwestycyjnego, możliwość przyporządkowania zużytych materiałów do kolejno wystawianych dokumentów sprzedaży co umożliwia zaksięgowanie kosztu materiałów zużytych do kolejnych etapów rozliczenia inwestycji;
 • możliwość analitycznego rozliczenia  materiałów do zleceń gwarancyjnych i zleceń wewnętrznych
 • możliwość zwrotu materiałów z zamkniętych zleceń inwestycyjnych dla których zaksięgowano już koszt zużytych materiałów;
 • analizę każdego zlecenia inwestycyjnego w zakresie zużytych materiałów, wystawionych faktur, zrealizowanej marży, prac wykonanych w trybie gwarancyjnym, materiałów w „produkcji w toku”;

W zakresie konfrontacji księgowej program zapewnia:

 • analityczną ewidencję stanów magazynowych na bazie opracowywanych dokumentów;
 • ewidencję obrotów oraz księgowych sald magazynowych na podstawie opracowywanych raportów obrotów z wykazaniem kosztu własnego i zrealizowanej marży dla dokumentów sprzedaży;
 • wydruk czytelnych raportów obrotów magazynowych z wykazaniem kosztu własnego sprzedaży sprzedanych wyrobów, zrealizowanej marży i wartości sprzedaży;
 • rozliczenie ilościowo – wartościowe inwentaryzacji magazynów ;
 • możliwość automatycznego przeniesienia dokumentów przychodowych i rozchodowych do  programu obsługi pełnej księgi handlowej i księgi przychodów-rozchodów.
SOOT – SKŁADY KONSYGNACYJNE


Umożliwia ewidencję składu towarów obcych jako podmagazynu magazynu własnego.

Idea prowadzenia ewidencji składu obcego polega na tym, że utworzony zostaje ewidencyjnie wydzielony podmiot na magazynie, stany którego są natychmiast dostępne do fakturowania na właściwym magazynie. Od strony ewidencyjnej /stany magazynowe, raporty, obroty/ program zapewnia oddzielną ewidencję dla każdego założonego podmagazynu.

Konstrukcja modułu zapewnia zminimalizowanie pracy niezbędnej do uchwycenia wielkości sprzedaży towarów obcych, kontroli terminów wystawienia dokumentu sprzedaży przez właściciela składu na towary sprzedane, uzupełnianie zapasów na składzie, oraz zapewnia natychmiastową bieżącą kontrolę stanów magazynu przez właściciela składu.

Moduł upraszcza wystawianie dokumentów sprzedaży na towary obce. /Natychmiast po wprowadzeniu dokumentu przyjęcia towary składu wprowadzane są na wspólną listę do fakturowania/. W związku z tym podczas wystawiania dokumentu sprzedaży nie jest potrzebne tworzenie dodatkowych dokumentów przesunięć wewnętrznych. Towary obce na wspólnej liście są oznakowane – operator ma możliwość rozróżnienia towarów własnych od towarów obcych podczas wystawiania faktur.

Przedstawiony powyżej mechanizm umożliwia bez konieczności opracowywania nadmiernej ilości dokumentów, prowadzenie niezależnej ewidencji i rozliczenia składów towarów obcych zarówno we własnej firmie, jak też przez właściciela składu.

Do modułu dołączony jest dodatkowy program, który po uruchomieniu z parametrem składu umożliwia na bieżąco po uruchomieniu zdalnym przez właściciela składu wgląd w bieżące stany składu, wgląd w listę nie rozliczonych jeszcze sprzedanych towarów, oraz wgląd w historię rozliczeń.

Właściciel składu uruchamiając program ma na menu jedynie do w/w zestawienia. Nie ma możliwości wglądu w żadne inne elementy obrotu towarowego firmy.

Program umożliwia ewidencję towarów wyfakturowanych klientowi, które po wystawieniu faktury pozostają w magazynie i są dostarczane sukcesywnie – nie natychmiast po wystawieniu faktury.

Każde wydanie takiego towaru z depozytu rejestrowane jest oddzielnym dokumentem DW. Dodatkowo w szybki sposób jesteśmy w stanie określić pozostały w magazynie depozytowym asortyment danego kontrahenta. Program może być bezpośrednio powiązany z programem magazynowym SOOT lub istnieć niezależnie.